2 - Rai 2
20:30
TG2 - 20.30 30"
News & approfondimento
21:00
TG2 Post 30"
21:30
Un matrimonio da favola 100"
48 - Rai News 24
20:30
NEWS LIS per non udenti 4"
News & approfondimento
20:34
NEWS 11"
News & approfondimento
20:45
SORSI E MORSI 12"
20:57
METEO 3"
21:00
NEWS 30"
News & approfondimento
21:30
NEWS 15"
News & approfondimento
21:45
APPROFONDIMENTO 15"
22:00
NEWS 30"
News & approfondimento
22:30
RIEPILOGO NEWS 3"
News & approfondimento
22:33
CHECK POINT 20"
22:53
EUREKA STREET 5"
22:58
METEO 2"